Section 1557 Affordable Care Act (ACA)

Coastal Children's Clinic complies with Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. For assistance, please call 1-252-633-2900 (TTY: 1-252-633-2900).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-252-633-2900 (TTY: 1-252-633-2900).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-252-633-2900 (TTY:1-252-633-2900)。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-252-633-2900 (TTY: 1-252-633-2900).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-252-633-2900 (TTY: 1-252-633-2900)번으로 전화해 주십시오

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-252-633-2900 (ATS : 1-252-633-2900).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-252-633-2900) رقم .1-252-633-2900-1 :والبكم الصم ھ

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-252-633-2900 (TTY: 1-252-633-2900).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-252-633-2900 (телетайп: 1-252-633-2900).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-252-633-2900 (TTY: 1-252-633-2900).

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-252-633-2900 (TTY: 1-252-633-2900).

ប្រយ័ត្ន៖  áž”ើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  áž…ូរ ទូរស័ព្ទ 1-252-633-2900 (TTY: 1-252-633-2900)។

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-252-633-2900 (TTY: 1-252-633-2900).

ध्यान दें:  à¤¯à¤¦à¤¿ आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-252-633-2900 (TTY: 1-252-633-2900) पर कॉल करें।

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-252-633-2900 (TTY: 1-252-633-2900).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-252-633-2900(TTY:1-252-633-2900)まで、お電話にてご連絡ください。